ขอแสดงความยินดี

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบการแต่งตั้ง

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป็น รองปลัดกระทรวงพลังงาน

บริษัท เทค ซัพพลาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

S__1441944 1712104164449

S__1441950  S__1441949

S__1441947