พิธีมอบ MOU

พิธีมอบ MOU ข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร

โรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ ระยะที่ 2 วันศุกร์ที่ 1 เมษายายน 2554

ณ.โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

SONY DSC  14

13  12

15  16

17  18