เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท เทค ซัพพลาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบเกี่ยวกับการจัดการของเสีย เศษอาหาร และขยะอินทรีย์ ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน (GlobalWarming) และยังช่วยการอนุรักษ์ พลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากจะสามารถแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมได้ ยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนหรือก๊าซชีวภาพพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ ที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ภายในองค์อีกด้วย ที่สาคัญก็คือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก๊าซหุงต้มและปุ๋ยหมักได้ถึง 30% และเพิ่มคุณภาพ ชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ คือ เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ COWTEC ซึ่งได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2550 จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี